Thông tin ban điều hành

Ông Trịnh Anh Tuấn ANZIIF (Fellow) CIP
Tổng giám đốc

Bà Lê Thị Thúy
Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Hồng Long
Phó Tổng giám đốc

Ông Phan Trịnh Quốc Kiên
Phó Tổng giám đốc

Ông Ngô Thanh Hải
Kế toán trưởng