Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Anh Tuấn
Chủ tịch HĐQT
Ông Alexander-Nicolai Neumann
Thành viên HĐQT
Ông Trịnh Anh Tuấn
Thành viên HĐQT
Ông Trương Minh Đức
Thành viên HĐQT
Ông Lâm Nhật Sơn
Thành viên HĐQT
Bà Phạm Thị Thanh Nga
Thành viên độc lập HĐQT