HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Tôn Thiện Việt
Chủ tịch HĐQT

Ông Dương Thanh Danh FRANÇOIS
Thành viên độc lập HĐQT

Ông Đỗ Tiến Thành
Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Hà Thu
Thành viên HĐQT

Ông Lâm Nhật Sơn
Thành viên HĐQT