Trong nước

Ông Nguyễn Anh Hùng
Trưởng phòng 3
Điện thoại: 024 3734 2828
Máy lẻ: 25 570
Email: hungna@pvire.com.vn

Ông Hoàng Quốc Anh
Trưởng phòng 4
Điện thoại: 024 3734 2828
Máy lẻ: 25 593

 

DẦU KHÍ

Bà Hoàng Tú Anh
Phó PT phòng 1
Điện thoại: 024 3734 2828
Máy lẻ: 25 587

 

NƯỚC NGOÀI

Bà Hồ Phương Anh
Trưởng phòng 2
Điện thoại: 024 3734 2828
Máy lẻ: 25 584
Email: anhhp@pvire.com.vn