Trong nước

Ông Lê Thanh Tùng
Phó phòng 3
Điện thoại: 024 3734 2828
Máy lẻ: 25 595
Email: tunglt@pvire.com.vn
Ông Hoàng Quốc Anh
Trưởng phòng 4
Điện thoại: 024 3734 2828
Máy lẻ: 25 593

 

DẦU KHÍ

Ông Trần Anh Linh
Trưởng phòng 1
Điện thoại: 024 3734 2828
Máy lẻ: 25 589
Email: linhta@pvire.com.vn

Bà Hoàng Tú Anh
Phó phòng 1
Điện thoại: 024 3734 2828
Máy lẻ: 25 587

 

NƯỚC NGOÀI

Bà Hồ Phương Anh
Phó phòng 2
Điện thoại: 024 3734 2828
Máy lẻ: 25 584
Email: anhhp@pvire.com.vn