Liên hệ thanh toán

PHÒNG THANH TOÁN NGHIỆP VỤ

Bà Trần Thúy Nga
Trưởng phòng
Điện thoại: 024 3734 2828
Máy lẻ: 25 598
Email: thuynga@pvire.com.vn