Ban điều hành

Ban điều hành

Ông Trịnh Anh Tuấn – ANZIIF (Fellow) CIP
Tổng giám đốc

Curriculum Vitae

Bà Lê Thị Thúy
Phó Tổng giám đốc

Curriculum Vitae

Ông Nguyễn Hồng Long
Phó Tổng giám đốc

Curriculum Vitae

Ông Phan Trịnh Quốc Kiên
Phó Tổng giám đốc

Curriculum Vitae

Ông Ngô Thanh Hải
Kế toán trưởng

Curriculum Vitae