Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Ông Vũ Văn Thắng
Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Anh Tuấn
Thành viên HĐQT

Ông Trịnh Anh Tuấn
Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc
Ông Trương Minh Đức
Thành viên HĐQT

Ông Trịnh Văn Lượng
Thành viên độc lập HĐQT