Liên hệ giải quyết khiếu nại

BAN BỒI THƯỜNG

Ông Trần Quang Thảo
Trưởng Ban
Điện thoại: 024 3734 2828
Máy lẻ: 25 579
Email: thaotq@pvire.com.vn