Liên hệ kinh doanh

Trong nước

 
Ông Nguyễn Anh Hùng
Trưởng Ban kinh doanh 3
Điện thoại: 024 3734 2828
Máy lẻ: 25 570
Email: hungna@pvire.com.vn

Ông Hoàng Quốc Anh

Trưởng Ban kinh doanh 4
Điện thoại: 024 3734 2828
Máy lẻ: 25 593

Email: anhhq@pvire.com.vn

Phòng phía Nam

 
Ông Trần Anh Linh
Trưởng Ban kinh doanh phía Nam
Di động: 0946681669
Email: linhta@pvire.com.vn

Dầu khí

 
Bà Hoàng Tú Anh
Trưởng Ban kinh doanh 1
Điện thoại: 024 3734 2828
Máy lẻ: 25 587
Email: anhht@pvire.com.vn

Nước ngoài

 
Bà Hồ Phương Anh
Trưởng Ban kinh doanh 2
Điện thoại: 024 3734 2828
Máy lẻ: 25 584
Email: anhhp@pvire.com.vn