Quan hệ Nhà đầu tư & Cổ đông

Quan hệ Nhà đầu tư & Cổ đông

 
Bà Nguyễn Minh Tâm
Trưởng Ban Tổng hợp - Đầu tư
Điện thoại: 024 3734 2828
Máy lẻ: 25 592
Email: tamnm@pvire.com.vn