Tái bảo hiểm cố định

Tái bảo hiểm cố định

PVIRe luôn song hành cùng các khách hàng với các giải pháp, các chương trình tái bảo hiểm cố định được thiết kế cho hầu hết các nghiệp vụ bảo hiểm như: Bảo hiểm Năng lượng, Bảo hiểm Tài sản – Kỹ thuật, Bảo hiểm Hàng hải, Bảo hiểm Xe cơ giới và các nghiệp vụ Bảo hiểm chuyên biệt khác.

PVIRe là nhà cung cấp năng lực tái bảo hiểm lớn nhất tại Việt Nam cho các loại hình hợp đồng tái bảo hiểm cố định số thành, hợp đồng mức dôi, hợp đồng bảo vệ vượt mức bồi thường. Ngoài các chương trình tái bảo hiểm truyền thống, PVIRe có kinh nghiệm chuyên sâu thiết kế các chương trình tái bảo hiểm phù hợp với đặc thù khai thác kinh doanh bảo hiểm của từng công ty bảo hiểm.

PVIRe luôn cam kết hợp tác lâu dài, bền vững nhằm hướng đến mục tiêu an toàn và hiệu quả kinh tế cao nhất cho các khách hàng.