Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn:

– Trở thành nhà Tái bảo hiểm số 1 Việt Nam và có thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Sứ mệnh:

– Cung cấp năng lực tái bảo hiểm an toàn, cạnh tranh.

– Tích lũy dòng tiền, đầu tư hiệu quả.

Giá trị cốt lõi:

– Chuyên nghiệp.

– Tôn trọng cam kết.

– Tuân thủ và minh bạch.

Quan điểm phát triển:

– Phát triển hiệu quả, bền vững, mang lại lợi ích cho người lao động, khách hàng và các cổ đông.